VŠEOBECNÉ OBCH. PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

*.pdf Všeobecné obchodní podmínky (PDF) [PDF, 209.5 kB]
Všeobecné obchodní podmínky ke stažení. Upravují podmínky nákupu prostřednictvím elektronického obchodu na adrese www.gaisler.zlin.cz
*.doc Všeobecné obchodní podmínky (WORD) [DOC, 59.4 kB]
Všeobecné obchodní podmínky ke stažení. Upravují podmínky nákupu prostřednictvím elektronického obchodu na adrese www.gaisler.zlin.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ČL. 1  Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím při dodávkách zboží a služeb, tj. mezi  firmou  Ing. Bohumil Gaisler (GAISLER  Zlín),  (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“) a jsou závazné pro veškerý obchodní styk.  Odchylná písemná ujednání účastníků mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Prodávající

Firma   Ing. Bohumil Gaisler (GAISLER  Zlín) se sídlem Sokolská 3337, 760 01 Zlín je registrována na Živnostenském úřadě města Zlína, pod č. j. ZL-L/1936/92-F/3 a bylo jí přiděleno IČ 12297755.

Kupující

Při zahájení obchodních vztahů předává kupující prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

                                      Důležité pojmy pro účely VOP
 • Dodávkou se rozumí fyzické doručení zboží kupujícímu do sjednaného místa plnění
 • Místem plnění se rozumí každé z míst popsaných v objednávce, kam má být provedena dodávka.
 • Objednávkou se rozumí závazný požadavek kupujícího na dodání zboží a případných služeb s tím spojených. Pokud je v objednávce uvedena zpáteční e-mailová adresa, dostane kupující na tuto adresu potvrzení prodávajícího o převzetí objednávky. V případě, že objednávající

e-mailovou   adresu neuvede a přesto si přeje zaslat potvrzení prodávajícího o převzetí objednávky, musí tento požadavek písemně uvést do kolonky  POZNÁMKA na své objednávce.

 • Technickou specifikací se rozumí specifikace zboží, které má být dodáno prodávajícím, uvedena na internetových stránkách http://www.gaisler.zlin.cz.
 • Zbožím se rozumí zboží popsané v objednávce a blíže určené v technické specifikaci
 • Dodacím listem se rozumí soupis zboží a služeb vydaný prodávajícím, kde kupující potvrdí

převzetí tohoto soupisu.

Zaplacením se rozumí zaplacení sjednané částky v hotovosti v pokladně prodávajícího nebo připsání sjednané částky na bankovní účet prodávajícího, popřípadě dobírkou.
Čl. 2 Předmět smluvního vztahu

Prodávající se potvrzením objednávky zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění za podmínek, způsobem a v rozsahu stanoveném v objednávce a těmito VOP.  Kupující se zavazuje převzít dodané zboží a zaplatit za plnění prodávajícího sjednanou cenu.

Čl. 3 Ceny zboží, platební podmínky

Čl. 3.1 Ceny zboží

Kupující obdrží zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, prodávající potvrdí kupujícímu telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání.

Čl. 3.2 Platební podmínky

Za zboží je možné zaplatit následujícími způsoby:

 • Na dobírku při doručení zboží, objednávky do 2.000 Kč bez DPH budou vždy zasílány na dobírku, pokud nebude předem dohodnuto jinak (hotovost přebírá od kupujícího přepravce).
 • Platba předem bankovním převodem, zálohová faktura.
 • Fakturou, zboží je uhrazeno do data splatnosti uvedeného na daňovém dokladu prostřednictvím. bezhotovostního platebního styku.
 • Hotově složením příslušné hotovosti v pokladně prodávajícího.

Kupující  nabývá vlastnické právo k převzatému zboží až úplným zaplacením kupní ceny.

čl. 4 objednávání, dodací lhůty  a  DODACÍ podmínky

čl. 4.1 objednávání A DODACÍ PODMÍNKY

Objednat zboží lze následujícími způsoby:

 • Prostřednictvím elektronického obchodu na http://www.gaisler.zlin.cz.
 • Elektronickou poštou na adrese gaisler@gaisler.zlin.cz.
 • Faxem na čísle: +420 577 433 474.
 • Dopisem přes Českou poštu  s.p.
 • Telefonicky na číslech: +420 577 011 526, +420 577 433 474.
 •  Osobně v sídle prodávajícího

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky prostřednictvím elektronického obchodu nebo písemnou formou (e-mail, fax, poštovní dopis) a uvést následující údaje:

 • Přesný název organizace (právnická osoba) nebo jméno kupujícího (fyzická osoba).
 • Sídlo kupujícího.
 • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH.
 • Přesný název zboží dle ceníku  a počet kusů.
 • Způsob platby a dopravy.
 • Dodací adresu, pokud se liší od adresy kupujícího.
 • Podpis osoby oprávněné objednat zboží.
 • Kontakt na osobu odpovědnou za převzetí zboží v místě dodání.
 • Všechny další údaje, které vyžaduje administrativa kupujícího.

čl. 4.2 dodací lhůty

Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 21 dnů od data obdržení objednávky obsahující všechny potřebné náležitosti. V případě, že termín dodání zboží by byl delší, je prodávající povinen o této skutečnosti informovat kupujícího. Kupující má v takovém případě možnost odstoupit od smlouvy, nebo s prodávajícím dohodnout jiný termín dodání. V případě, že si kupující přeje dodat zboží v jiném než okamžitém termínu  či  termínu  potvrzeném prodávajícím ( a to do max. 21 dnů od zaslání objednávky ) je potom povinen o tom písemně prodávajícího vyrozumět.

čl. 5 odstoupení od smlouvy, VRÁCENÍ PENĚZ

čl. 5.1 odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením občanského nebo obchodního zákoníku v platném znění a předpisy souvisejícími. V případě odstoupení od smlouvy dle zákona č. 367/2000 Sb. je nutné splnit podmínky viz Čl. 5. 2. VOP.

Čl. 5.2 podmínky pro odstoupení od smlouvy, VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Vrátit  zboží a odstoupit od smlouvy do zákonné lhůty  14 dnů lze pouze u toho zboží, které bylo nabízeno a je u prodávajícího skladem.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě, je povinen splnit následující podmínky:

 • Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu gaisler@gaisler.zlin.cz) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD. MM.RRRR, číslo faktury a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………………………“. Je nutné uvést datum a podpis kupujícího odstupujícího od smlouvy.
 • Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s kopií výše uvedeného dopisu.
 • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Zboží nezasílejte na dobírku – nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje tyto případy:

Dodávku zboží, které bylo speciálně upraveno na přání kupujícího nebo výslovně objednáno na přání kupujícího a které nebylo v době objednávání skladem.

Čl. 5.3  VRÁCENÍ PENĚZ

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově nebo složenkou úhradu poskytnout nelze.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude na náklady prodávajícího vráceno zpět kupujícímu. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

čl. 6 přeprava zboží, převzetí zboží, poškozená zásilka

čl. 6.1 přeprava zboží

Vzhledem ke skutečnosti, že zboží zasílané firmy  Ing. Bohumil GAISLER (GAISLER Zlín) je „křehké zboží“, upřednostňuje prodávající osobní převzetí. Zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem  firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat se platným průkazem totožnosti. V případě, že kupující nemá možnost převzít zboží osobně, zašle zboží prodávající na náklady kupujícího do místa určení těmito způsoby:

Zásilky se zbožím splňující podmínky a nařízení České pošty s.p. jsou zasílány prostřednictvím služby ProfiBalík. Cena za službu se řídí aktuálním ceníkem České pošty s.p. a je hrazena jako součást faktury nebo zjednodušeného daňového dokladu společně se zbožím.

Pokud zásilka nevyhovuje podmínkám České pošty s.p. je zboží zasíláno dopravcem.  Cena  za  přepravu  se řídí ceníkem doručovacího dopravce a je vybírána při předání zboží.

Kupující si sám zajistí dopravu objednaného zboží a to buď vlastními prostředky nebo si zajistí jinou přepravní službu ve vlastní režii.

čl. 6.2 převzetí zboží, poškozená zásilka

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s pracovníkem  dopravce stav     zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, nepoškozenost  obalu nebo nedeformovanost balíku) podle předloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Pokud kupující zjistil při přebírání zásilky od doručovatele  České pošty s.p. nebo od pracovníka přepravní společnosti některou skutečnost, která mu brání převzít zásilku, je jeho povinností  sepsat s doručující osobou zápis o těchto zjištěných skutečnostech a zásilku odmítnout. Zápis podepíší  obě zúčastněné strany. V případě odmítnutí sepsání protokolu dopravcem je kupující povinen zásilku nepřevzít.  Nepřevzetí zásilky pro její neúplnost nebo poškození  je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu gaisler@gaisler.zlin.cz nebo telefonicky na číslo +420 577 433 474 .

Pokud je v dokladech dopravce ( Česká pošta s.p. , přepravní společnost, individuální doručovatel ) potvrzeno převzetí zásilky podpisem kupujícího nebo jiné osoby, která kupujícího při tomto aktu zastupuje , nebude brán zřetel na dodatečné reklamace týkající se  neúplnosti zásilky nebo poškození obsahu zásilky.

V případě nepřevzetí objednané dodávky kupujícím budou náklady takto vzniklé prodávajícímu požadovány po kupujícím. V případě uplatnění oprávněné reklamace dodávky kupujícím ve smyslu nekompletnosti dodávky podle dodacího listu nebo záměny sortimentu vzniklé u prodávajícího, jsou další přepravní náklady takto vzniklé hrazeny prodávajícím. Potvrzením převzetí zboží osobně nebo prostřednictvím přepravní služby nejsou dotčeny jiné oprávněné nároky kupujícím vůči prodávajícímu, které mohou vzniknout např. z důvodu skrytých vad, nefunkčnosti dodaného zboží atd. tyto oprávněné nároky budou dále řešeny v reklamačním řízení.

čl. 7 záruční podmínky

Na veškeré zboží dodané firmou  Ing. Bohumil Gaisler  (GAISLER Zlín)  se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců. Výjimku tvoří spotřební zboží a zboží výrobních společností, které na své zboží udělují záruky dle vnitřních stanov, minimálně však zákonnou lhůtu 24 měsíců. Délka poskytnuté záruky je vždy uvedena na záručním/dodacím listě. Pokud dodávka tento doklad neobsahuje má se zato, že zboží podléhá záruce v zákonné lhůtě.

Podmínky reklamace upravuje  Reklamační řád  firmy   Ing. Bohumil GAISLER ( GAISLER Zlín ).

čl. 8 závěrečná ustanovení

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušným ustanoveními Zákona č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazená Všeobecným obchodním podmínkám.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě smlouvou sjednáno jinak.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěryhodné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Tyto VOP jsou platné od 20. 8. 2007 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.

Ve Zlíně dne 20. Srpna 2007